De Sportraad Utrecht is bezig om zich te ontwikkelen als kenniscentrum.

Wij organiseren workshops en trainingen om de kennis van ssv-besturen en sporters te vergroten. Onderwerpen hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn: besturen, sponsoring, ledenwerving, etc.

Verder helpen wij SSV’s met het wegwijs worden in de studentensportwereld. Dit bijvoorbeeld door te wijzen op belangrijke deadlines en het op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de studentensport. Een belangrijk document voor de SSV’s is de SSV-wegwijzer, die kun je hier vinden: SSV Wegwijzer_december 2016

Als je met iets zit binnen je vereniging, kun je je vraag stellen aan ons. Wij kunnen dit weer doorspelen naar de andere verenigingen. Hieronder zal een lijst van vragen van verenigingen komen, gesteld direct aan ons, of via de SSV-bestuursleden facebook-pagina. De belangrijkste antwoorden staan hieronder ook. Heb jij een antwoord/aanvulling  op een van deze vragen, of wil je ook een vraag stellen, mail dit dan naar info@sportraadutrecht.nl of zet dit op bovengenoemde facebookpagina. Veel informatie is ook te vinden op de website van de Vereniging Sport Utrecht of Vidius.

Kenniscentrum

JURIDISCHE ZAKEN

Het opstellen van contracten

Bij het opstellen van een contract voor bijvoorbeeld een trainer dient aan een aantal elementen te worden gedacht. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat in het contract staat:

 • tussen wie de overeenkomst wordt gesloten
 • of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is
 • indien het gaat om een contract voor bepaalde tijd dient in het contract te staan de periode voor wanneer het dienstverband wordt aangegaan
 • om welke functie het gaat
 • welke werkzaamheden worden verwacht
 • het aantal uren van het dienstverband, gespecificeerd per training(en) per week
 • of en wat de beloning is voor de werkzaamheden (eventueel onkostenvergoedingen)
 • welke verantwoordelijkheden er op de trainer rusten
 • wat de consequenties zijn van het niet nakomen van de werkzaamheden.

(Denk aan de aanzegverplichting bij contracten voor bepaalde tijd. Hetgeen inhoudt dat een maand voordat het contract afloopt, in dit geval de trainer dient te worden geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van het contract.)

VAR-verklaring

Tot 1 mei 2016 hadden opdrachtgevers (dus ook bestuurders van een SSV) met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zekerheid over de arbeidsrelatie met hun opdrachtnemers, hierdoor konden ze zeker weten dat ze geen loonheffingen of premies voor de opdrachtnemer dienden te betalen. Sinds 1 mei 2016 geldt echter de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Er kan derhalve geen VAR meer worden aangevraagd, maar er dient te worden gebruikgemaakt van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Zolang een opdrachtgever en opdrachtnemer volgens de gekozen modelovereenkomst werken is er geen sprake van loondienst en hoeft er geen loonheffing of premie te worden betaald.

SUBSIDIEVERSTREKKING

Subsidie aanvragen bij de Sportraad

Er zijn verschillende subsidies, die worden onderverdeeld in OlymPassubsidies en Sportraadsubsidies. Voor deze subsidies gelden verschillende aanvraagdata.

OlymPassubsidies
Voor de volgende vier OlymPas-gerelateerde subsidies gelden twee peildata. De eerste peildatum is (onder voorbehoud) 1 november en de tweede peildatum is (onder voorbehoud) april.

 • Cashsubsidie -> deze ontvang je over het aantal bij Olympos geregistreerde sporters die een OlymPas hebben.
 • Trainingssubsidie -> deze ontvang je over het aantal bij Olympos geregistreerde sporters die een OlymPas hebben. Hiervoor ontvang je maximaal € 18 per lid.
 • Competitiesubsidie -> deze ontvang je over het aantal sporters dat is geregistreerd bij de sportbond van de betreffende sport. Hiervoor ontvangt een SSV maximaal € 8 per lid.
 • Materiaalsubsidie -> hiervoor ontvang je maximaal € 2 per lid.

Deze subsidies dienen te worden aangevraagd via een standaard Excel-format.

Daarnaast zijn er bijzondere OlymPassubsidies:

 • De externe faciliteitensubsidie -> hiervoor geldt 1 november (onder voorbehoud) als peildatum.
 • De rest van de bijzondere subsidies dienen vóór 1 augustus van desbetreffend jaar te worden aangevraagd.

Sportraadsubsidies
Ook zijn er enkele subsidies die gefinancierd worden door de Sportraad:

 • (G)NSK-deelname en organisatie subsidie -> deze dient zo snel mogelijk te worden aangevraagd door een SSV.
 • Michiels Gouden Voorzet -> deze garantiesubsidie wordt aan één of twee SSV’s met de beste plannen uitgekeerd tot een maximum € 1.000. De aanvraag voor Michiels Gouden Voorzet kan (onder voorbehoud) worden ingediend tot uiterlijk 2 weken voor de laatste besturendag.
 • Subsidie Beter Besturen -> deze subsidie van maximaal € 100 voor een bestuur van een SSV mag maximaal 50% zijn van de factuur van de bestuurstraining. De factuur dient binnen één maand na de bestuurstraining bij de Sportraad te zijn ingediend.
 • Subsidie collectieve voorziening -> de aanvraag van deze subsidie dient (onder voorbehoud) uiterlijk 2 weken voor de laatste besturendag bij de Sportraad te zijn ingediend.
 • Subsidie Sportstimulering -> voor elke vernieuwend evenement kan een subsidie bij de Sportraad worden aangevraagd

Aanvullende informatie over welke bewijsstukken dienen te worden opgestuurd bij de subsidieaanvragen staan in het subsidievoorwaarden document, dat per jaar wordt ge-updated.

Subsidie aanvragen bij de gemeente Utrecht

Er zijn ook verschillende subsidies aan te vragen bij de gemeente Utrecht.

 • Subsidie Sportevenement: organisatoren van een sportevenement in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente
 • Subsidie Europese evenementen: SSV’s die willen deelnemen aan Europese Evenementen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de gemeente

VEILIGHEID EN FINANCIËN

Aansprakelijkheidsverzekering

SSV’s dienen zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Olympos sluit geen verzekering af voor SSV’s.

Evenementenverzekering

SSV’s dienen zelf een evenementenverzekering af te sluiten. Dit is uiteraard niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. De kosten voor een evenementenverzekering lijken namelijk niet heel hoog te zijn, aangezien je deze per evenement kan afsluiten.

Medische kostenverdeling bij een sportief ongelukje

Sporten wordt gezien als een verhoogd vrijwillig risico, waarbij het verhalen van gemaakte onkosten voor medische hulp normaliter alleen mogelijk is bij letstel met blijvende gevolgen. Het betreft namelijk een ‘sport en spel’-situatie waarbij een verhoogde drempel geldt voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad), aangezien deelname aan het spel op zich al een bepaald risico met zich mee brengt. De beoordeling van aansprakelijkheid is erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Sporters die hun letselschade willen verhalen op grond van de onrechtmatige daad zullen rekening moeten houden met het feit dat er sprake kan zijn van bovengenoemde bijzondere ‘sport en spel’-situatie. Van deze situatie kan overigens zowel voor en na het eigenlijke spel sprake zijn (tijdens een wedstrijd is hier natuurlijk sowieso sprake van). Indien er sprake is van een ‘sport- en spel’-situatie dan is de vraag of het gedrag van een normaal en in redelijkheid handelend persoon in een soortgelijke situatie te verwachten valt. Indien het gedrag niet te verwachten viel, kan ondanks de verhoogde drempel toch sprake zijn van aansprakelijkheid. Opzet of bewuste roekeloosheid van een sporter zijn hiervan een goed voorbeeld. Afhankelijk van de situatie kan de sporter wellicht nog wel onder de aansprakelijkheid vandaan komen met een beroep op eigen schuld (artikel 6:101 BW).

Wanneer je als vereniging aangesloten bent bij een nationale sportbond, zijn je leden in de meeste gevallen alleen verzekerd juist om aansprakelijkheid van ongevallen op naam van de bond te voorkomen.

BESTUURSONTWIKKELING

De Sportraad organiseert 4x per jaar een besturendag waarbij een gedeelte van de dag wordt besteed aan workshops /trainingen. Er kunnen workshops zijn over bijvoorbeeld sponsoring, zakelijk flirten, discriminatie binnen sport etc. Na elke workshop zal de belangrijkste informatie op het kenniscentrum worden geplaatst, zodat alle SSV’s de informatie nog een keer kunnen doornemen.

De Sportraad raadt onder andere aan om bij Helge de Broekert of de VSU een bestuurscursus te doen.

WEL LID VAN DE SPORTRAAD, MAAR NIET AANGESLOTEN BIJ OLYMPOS

Belangenbehartiging en informatievoorziening

De Sportraad is de belangenbehartiger van alle SSV’s die zijn aangesloten bij hen. Dit betekent dat het voor de belangenbehartiging van een SSV geen verschil maakt of de SSV daarnaast ook nog is aangesloten bij Olympos. Tevens fungeert de Sportraad ook voor de SSV’s die niet zijn aangesloten bij Olympos als informatiebron.

Subsidies

De SSV’s die niet zijn aangesloten bij Olympos hebben geen recht op de cashsubsidie, trainingssubsidie, competitiesubsidie en materiaalsubsidie. Deze subsidies zijn namelijk verbonden met de OlymPas die leden van SSV’s verplicht moeten aanschaffen als de SSV zich bij Olympos heeft aangesloten.

Er kan door de SSV’s die wel lid zijn bij de Sportraad, maar niet zijn aangesloten bij Olympos wel aanspraak worden gemaakt op de subsidies van de Sportraad, aldus de (G)NSK-subsdie, Subsidie Collectieve Voorziening, Subsidie Beter Besturen, Michiels Goudenvoorzet etc.

VRAGEN?

Voor vragen, opmerkingen en verbeterpunten kun je contact opnemen met het bestuur van de Sportraad via secretaris@sportraadutrecht.nl.