De Raad van Advies werd in het jaar 2008/2009 voor het eerst besproken in een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het jaar hierop 2009/2010 heeft het nieuwe bestuur besloten een Raad van Advies te willen implementeren.

De Raad van Advies zal er deels voor zorg dragen dat de kennis niet verloren gaat zoals vaak het geval is bij studentenbesturen. Daar het gebruikelijk is voor één jaar plaats te nemen in een bestuur, is de continuïteit in het geding. De zittijd van het bestuur is niet gelimiteerd en is verder niet aan dergelijke regels verbonden. Het College van Bestuur is een in het leven geroepen orgaan waarbij de leden van dit orgaan gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op allerhande problematiek en dagelijkse bezigheden. Daarnaast houdt de Raad van Advies de grote lijnen in de gaten door middel van lichte aansturing en tips. Het zittend bestuur kan echter ten allen tijden het advies naast zich neerleggen.

De Raad van Advies komt minimaal twee maal per jaar samen met het huidige bestuur en zal voorafgaand een eigen vergadering houden. Bij beide vergaderingen is het gewenst dat tenminste vijfenzeventig procent aanwezig is voor een zo constructief mogelijke vergadering. Het bestuur zal in één van deze vergaderingen beginnen over nieuwe personen voor de Raad van Advies. Het is niet noodzakelijk dat er ieder jaar nieuwe mensen bijkomen, echter wel noodzakelijk dat er minimaal twee personen zitting in hebben.

De Raad van Advies zal niet opgenomen worden als officieel orgaan in bijvoorbeeld de wegwijzer, daar de enige taak is het gevaagd en ongevraagd advies geven. Kandidaten voor de Raad van Advies hebben voorheen zelf zitting genomen in het bestuur en hebben een nuttige bijdrage geleverd aan de SportRaad.

Tot slot heeft de Raad van Advies ook tot taak om problemen, die de StudentenSporter(s) en de StudentenSportVereniging(en) hebben met de SportRaad, op te lossen. Dit laatste kan anoniem gebeuren op het volgende mailadres, hetwelk tevens open staat voor andere vragen: raadvanadvies@sportraadutrecht.nl

De Raad van Advies bestaat in 2016-2017 uit

  • Jelle Verwiel
  • Pepijn van der Beek
  • Rutgher Konietzka
  • Niki Wijnen
  • Saskia Arbon
  • Marilot Batenburg